สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon ภาพกิจกรรม Icon เสวนาสัญจร พิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร  
  เสวนาสัญจร พิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร   
 
เสวนาสัญจร พิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร

สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเสวนาสัญจร พิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร
            สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเสวนาสัญจร พิชิตศัตรูมะพร้าว “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม”  วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร

        นางฐิติมา ฉายแสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ให้ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข คือ ปัญหาศัตรูมะพร้าว เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด ๔๖๓,๐๐๐ ไร่ และมีพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาการระบาดของ “หนอนหัวดำ” จำนวน ๘๖,๐๕๖ ไร่ และกว่า ๕๘,๐๕๘ ไร่ กำลังประสบกับปัญหาการระบาดของ “แมลงดำหนาม” ซึ่งเป็นศัตรูมะพร้าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ระดมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว  แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาในภาพรวมได้ ประกอบกับในแต่ละพื้นที่ดำเนินการกำจัดศัตรูมะพร้าวไม่พร้อมกัน จึงทำให้เกิดการระบาดของศัตรูมะพร้าวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญและขยายผลไปสู่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวกว่า ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศ หากว่าไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวทั่วประเทศ รวมทั้งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

        รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากปัญหาความรุนแรงของศัตรูมะพร้าวที่เกิดขึ้น จึงได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย เห็นชอบให้มีการบูรณาการภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยรวมอย่างเป็นระบบ โดยใช้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหา จัดเสวนา เรื่อง มะพร้าว “วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร” ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรในพื้นที่ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าวอย่างเป็นระบบและครบวงจรต่อไป”

        โครงการเสวนาสัญจร เรื่อง มะพร้าว “วิกฤตหรือโอกาสของเกษตรกร” คาดว่า เกษตรกรและชุมชน  ในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุม ป้องกัน กำจัด และมีส่วนร่วมในการกำจัดศัตรูมะพร้าว ทั้ง “หนอนหัวดำ” “แมลงดำหนาม” ได้อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดการบูรณาการการแก้ไขปัญหาศัตรูมะพร้าวได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบและครบวงจร และนำผลจากการเสวนาในครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหามะพร้าวอย่างเป็นระบบ และนำมาขยายผลในการแก้ปัญหาในภาพรวมของประเทศต่อไป.
 
               

              

                   

              
 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2059    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today