สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค Icon KM  
  KM   

หัวข้อย่อย   


ยุทธศาสตร์ประเทศไทย


ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านการขนส่ง
 

 
แนวทางสาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (2557-2560) 
เอกสารประกอบการประชุมการมอบนโยบายและการชี้แจงการจัดทำงบประมาณ

 
 

จำนวนทั้งหมด 1 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1741    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today