สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง Icon คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   

เนื้อหา   
defaulticon คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๑ - ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  :11/15/2018 3:52:32 PM 
defaulticon คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๑ - ๖  :1/26/2017 2:45:53 PM 
defaulticon คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  :2/11/2016 9:47:54 AM 
defaulticon คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ  :8/1/2013 10:06:45 AM 
defaulticon คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   :4/5/2013 3:48:55 PM 
จำนวนทั้งหมด 5 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today