สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง Icon ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   

เนื้อหา   
defaulticon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่3) พ.ศ.2552  :7/31/2020 1:54:31 PM 
defaulticon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการเพิ่มขีดสรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553   :7/31/2020 1:54:44 PM 
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today