สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon ภาพกิจกรรม Icon การประชุมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดภูเก็ต ของที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง)  
  การประชุมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดภูเก็ต ของที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง)    
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง) ได้จัดให้มีการประชุมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดภูเก็ต ของที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
        
       
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2355    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today