สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค Icon ติดต่อเรา  
  ติดต่อเรา   
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการกำักับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 3
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0- 2283 - 4828
0- 2283 - 4829
โทรสาร : 0-2283-4828
0-2283-4829

E-Mail :              opm.budget@gmail.com

Facebook :        
เพจสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค


ผู้เข้าเยี่ยมชม 2306    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today