สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค Icon กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  
  กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง    

หัวข้อย่อย   
  คำ สั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๗/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก นายก รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฏหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฏหมาย
 
 
 
 
 

จำนวนทั้งหมด 6 ย่อหน้า  หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3018    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today