สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon โครงสร้างหน่วยงาน  
  โครงสร้างหน่วยงาน   
                โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

               สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้ง ส.กกภ. ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน  โดยได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจากสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๓ อัตรา และจัดจ้างพนักงานราชการจำนวน ๑๙ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน  และไม่มีการจัดแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานแต่ประการใด
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3275    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today