สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ภารกิจ/พันธกิจ  
  ภารกิจ/พันธกิจ   
                                                         
ภารกิจและพันธกิจ
                                                     
Input
Process
Output
1. จัดทำข้อเสนอแนะประกอบการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ ร.นรม. และ รมต.นร.
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ประมวล และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ
นโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการในการกำกับติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค
2. การจัดทำและบูรณาการยุทธศาสตร์ งบประมาณ แผนงาน/โครงการ การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- วิเคราะห์ กลั่นกรอง และบูรณาการงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เสนอ ร.นรม. และรมต.นร. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
งบประมาณกลุ่มจังหวัด/จังหวัดมีการบูรณาการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแต่ะระดับ
3. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการในภูมิภาค
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ - เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่ - จัดทำรายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะต่อ ร.นรม. และรมต.นร. ที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณา
ร.นรม. และ รมต.นร. ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การดำเนินโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ ร.นรม. และรมต.นร. (งบ 900 ล้านบาท)
- อำนวยการ และบริหารจัดการทรัพยากรงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้แก่ ร.นรม. และ รมต.นร.
ร.นรม. และ รมต.นร. มีทรัพยากร และวัสดุ อุปกรณ์ในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาคอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
5. การแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ระดับชาติ ที่ ร.นรม. และรมต.นร. เป็นประธานกรรมการ และ สปน. เป็นฝ่ายเลขานุการ
- อำนวยการและประสานการดำเนินงานกับส่วนราชการเกี่ยวข้อง - ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการให้กับ ร.นรม. หรือ รมต.นร.
ร.นรม. หรือ รมต.นร. ดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6. การจัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
- ศึกษา และจัดวางระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กกภ.
7.การปฏิบัติงานเลขานุการ กกภ.
- อำนวยการและประสานการดำเนินงานกับส่วนราชการเกี่ยวกับงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค - ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชุม กกภ.
การประชุม กกภ.
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3449    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today