ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  เอกสาร  
  เอกสาร   
 
เนื้อหา   
   หนังสือเวียน

 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ
  1. กำหนดการ (PDF)
2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (PDF)
3. โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ (PDF)
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ (MOU) (PDF)
5. (PPTX) การขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ (สปน.) (PDF)
6. (PPTX) การขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ (กพร.)

 อ่านต่อ
  1. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PDF)
2. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PDF)
3. VTR รุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (MP4)
 อ่านต่อ
  1. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (MP4)
 อ่านต่อ
  1. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
  google drive คลิปนำเสนอเรื่องเข้า ครม. รายงานไตรมาส 1 ปี 2564

youtube
 อ่านต่อ
 
   
     
 Download เอกสาร  Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
     
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 4. กระทรวงพลังงาน  5. กระทรวงพาณิชย์  6. กระทรวงมหาดไทย 
     
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 7. กระทรวงแรงงาน  8. กระทรวงวัฒนธรรม  9. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 10. กระทรวงสาธารณสุข  11. กระทรวงอุตสาหกรรม  12. สำนักงานตารวจแห่งชาติ 
     
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 13. กรุงเทพมหานคร  14. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
     
     
 Download เอกสาร     
 16. กระทรวงการคลัง     
 อ่านต่อ
 
     
     
 Download เอกสาร  Download เอกสาร   Download เอกสาร 
 1. หนังสือแจ้งผลหน่วยงาน  2. บัญชีสรุปผลการคัดกรองเอกสาร 3. รายชื่อผู้ประสานงาน
   
     
 Download เอกสาร   Download เอกสาร   
 4. หลักเกณฑ์ด้านผลลัพธ์  5. คู่มือการตรวจสอบผลคัดกรอง 2563   
 อ่านต่อ
  1. มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี


มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ (COVID-19)
https://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46858

มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
Thaigov
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/279632.ข่าวประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ข้อมูล Covid-19 ทำเนียบรัฐบาล"


ข่าวประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ข้อมูล Covid-19 ทำเนียบรัฐบาล"
https://www.facebook.com/informationcovid19/


https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/แถลงข่าว ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29344


ข่าวกระทรวงแรงงาน
https://www.mol.go.th/

3.สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


สถานการณ์ทั่วโลก
https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65


สถานการณ์ประเทศไทย
http://covid19.ddc.moph.go.th/

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

4.ประเด็นร้อง (HOT ISSUE) / สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF) / การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชนhttps://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46979

5.ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


สถานการณ์ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php

6.ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


อินโฟกราฟฟิก สำหรับประชาชน
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php

7.คำแนะนำ : มาตรการ
มาตรการเยียวยาของรัฐบาล

https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1220

กรมควบคุมโรคคำแนะนำ : มาตรการ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/measure.php

กรุงเทพมหานคร


คำแนะนำ : มาตรการของ กรุงเทพมมหานคร
http://www.bangkok.go.th/covid19/page/main/4151/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

8. ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication)ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ (Strategic Communication)
https://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1557&directory=15199&contents=46932


 อ่านต่อ
 

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 108 อรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

1. รายละเอียดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. กำหนดการ 

3. แบบตอบรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. แบบประเมินโครงการฯ 

5. เอกสารประกอบการบรรยาย
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 10 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2005    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today