ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน   Icon  ศูนย์ราชการสะดวก GECC Icon ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก  
  ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก   

ระดับเป็นเลิศ
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

ระดับก้าวหน้า
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

ระดับพื้นฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 4838    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today