ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
 
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ประธานการประชุมหารือกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยมี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางปรีดา คงแป้น) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชาญกฤช เดชวิทักษ์) นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย) พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (พลตำรวจตรี ภพพลจักกะพาก) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองศาสตราจารย์ธนพร สรียากูล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (พลตำรวจตรี พนัญชัย ชื่นใจธรรม) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล) นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และ นายพันธ์ศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ในฐานะรองประธานกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน และประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ได้มอบหมายให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ร่วมกับผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน นำโดยนายศักดา กาญจนเสน และสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน นำโดยนางบุรี อาจโยธา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.15 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้รับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่เดินทางมาชุมนุมอยู่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการตรงข้ามประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อร้องเรียกร้องต่อรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันที่อยู่อาศัยโลก จากนั้นได้เชิญผู้แทนกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 (อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม)  อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานการประชุม เรื่องการบริหารงานตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุม และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากร นายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และนายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมผ่านระบบ (Video Conference) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) ร่วมกับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) โดยมีนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน เจ้าหน้าที่ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขนวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีปัญหา ร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชาญกฤช เดชวิทักษ์) นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน ขปส. โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคนชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนพพร บุญแก้ว) นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ ก่อนการประชุมหารือฯ ได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วยวิธิการ ATK ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมหารือฝ่ายเลขานุการเเละคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการเเก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 (นายมงคลชัย สมอุดร) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมหารื่อเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐเเละพิจารณาเเนวทางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมหารือคัดค้านการต่อสัญญาการซื้อน้ำประปาจากบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ได้เป็นประธานการประชุมหารือฝ่ายเลขานุการเพื่อการดำเนินงานคณะกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชนเป็นฝ่ายเลขานุการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ปิดกิจการ และประกาศเลิกจ้าง โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เเละผู้แทนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาแนวทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการการดำเนินโครงการพลังงานทดแทน ศูนย์การเรียนรู้ตันแบบโคก หนอง นา และติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต) ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล) ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญวิวัฒน์) เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 2 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมัชชาคนจน และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) ร่วมเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วนเลขานุการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) กรณีการคัดค้านกรณีที่กระทรวงคมนาคมออก (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามคณะรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นักวิชาการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และนายสาธิต สุทธิเสริม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน ร่วมเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเเละศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอเเก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์สุริชัย หวันเเก้ว ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นักวิชาการเเละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นอนุกรรมการเเละเลขานุการ นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำเเหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน เป็นอนุกรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พลอเอกบุญเรือน บัวจรูญ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี สตร. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตาม เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2564 และภารกิจที่จะดำเนินการในสัปดาห์ต่อไป ในการนี้ ประธานขอให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ศบช. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในรอบ วันที่ 19 มกราคม - 20 มีนาคม 2564 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนา "Thailand Platform ร้องทุกข์" ร่วมกับศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และผู้แทน NECTEC (ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม) เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของ สปน. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2563 โดยผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เเละรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงเเละหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ เเละปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการเเละเลขานุการ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 795 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 25024    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today