ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน   Icon  ข้อมูลหน่วยงาน Icon  วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์                       เป็นองค์กรกลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขและตอบสนองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ

ผู้เข้าเยี่ยมชม 3353    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today