ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน   Icon  ศูนย์ราชการสะดวก GECC Icon สรุปผลการดำเนินการ ปี 2564  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2564   

 
   
    
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่องการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประกาศผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัคร
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
 
     
   
       
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
 
 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
เอกสารบรรยายGECC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564
     
     
   
การชี้แจงแนวทางการตรวจ GECC ในพื้นที่
โดย ผอ.ศบช.
 
"แปลงโรงพยาบาลชุมชน
เป็นโรงพยาบาลเอกชนภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"
นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 

ศูนย์ราชการสะดวก โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
     
     
แบบประเมินความพร้อม
ในการเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2564
คู่มือสำหรับหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 
ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ผ่านระบบ Online ที่ www.psc.opm.go.th เท่านั้น
 
     
     
ผู้เข้าเยี่ยมชม 5816    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today