ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน   Icon  ศูนย์ราชการสะดวก GECC Icon สรุปผลการดำเนินการ ปี 2561  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2561   


แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  พ.ศ. 2561   
(Government Easy Contact Center: GECC)

DOWNLOND

DOWNLOND

คำอธิบายการเขียนใบสมัครศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  


DOWNLOND


ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม 0-2283-4473,0-2283-4478

 
  ----------------------------------------------

เอกสารประกอบการอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์
ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
โดย 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผอ. ศูนย์บริการประชาชน


 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง 
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
 

 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  

ดาวน์โหลด รูปภาพการรับโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 385 ศูนย์

DOWNLOAD (ภาพผู้รับโล่)

DOWNLOAD (ภาพกลุ่ม)

ภาพบรรยากาศงาน พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะDOWNLOAD
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


ประเด็นคำถำม-คำตอบ

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการรับร้องมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารประกอบการอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์ 
ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
โดย 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผอ. ศูนย์บริการประชาชน


 DOWNLOND

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน 
 
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
 

 DOWNLOND
 
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561  
 
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------

 
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓-๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ภาพบรรยากาศงาน 

DOWNLOAD
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3274    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today