ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน   Icon  ศูนย์ราชการสะดวก GECC Icon สรุปผลการดำเนินการ ปี 2559  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2559   

สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


 
 
การชี้แจงขั้นตอนการประเมินและการขอรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาหารือ
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข และ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี


 ประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวก
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ.2559
 พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ - ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

ภาพบรรยากาศงาน จำนวน 46 ภาพ

DOWNLOAD

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน 78 ภาพ

DOWNLOADผู้เข้าเยี่ยมชม 3037    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today