ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
 
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมหารือคัดค้านการต่อสัญญาการซื้อน้ำประปาจากบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ได้เป็นประธานการประชุมหารือฝ่ายเลขานุการเพื่อการดำเนินงานคณะกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชนเป็นฝ่ายเลขานุการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ปิดกิจการ และประกาศเลิกจ้าง โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เเละผู้แทนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาแนวทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการการดำเนินโครงการพลังงานทดแทน ศูนย์การเรียนรู้ตันแบบโคก หนอง นา และติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต) ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล) ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญวิวัฒน์) เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 2 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมัชชาคนจน และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) ร่วมเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วนเลขานุการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) กรณีการคัดค้านกรณีที่กระทรวงคมนาคมออก (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามคณะรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นักวิชาการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และนายสาธิต สุทธิเสริม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน ร่วมเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์นฤมล อรุโณทัย ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเเละศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอเเก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์สุริชัย หวันเเก้ว ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นักวิชาการเเละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นอนุกรรมการเเละเลขานุการ นายพันศักดิ์ เจริญ รักษาการในตำเเหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน เป็นอนุกรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พลอเอกบุญเรือน บัวจรูญ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี สตร. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตาม เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2564 และภารกิจที่จะดำเนินการในสัปดาห์ต่อไป ในการนี้ ประธานขอให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ศบช. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในรอบ วันที่ 19 มกราคม - 20 มีนาคม 2564 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนา "Thailand Platform ร้องทุกข์" ร่วมกับศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และผู้แทน NECTEC (ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม) เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของ สปน. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2563 โดยผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เเละรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงเเละหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ เเละปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการเเละเลขานุการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีการกำหนดพื้นที่ในการทำประมงอวนล้อมจับปลากระตัก (กลางวัน) ในพื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมี อธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ) ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุธญญ์ ฤทธิขาบ) ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนชมรมปลากระตัก อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุมหารือ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่- แผงลอย และได้รับความเดือดร้อนจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และผู้แทนกลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกลุ่มสหพันธ์ผู้ค้าหาบแร่ – แผงลอยกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุมหารือ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการพัฒนา “Thailand Platform ร้องทุกข์” ร่วมกับศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล (นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร) ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รองประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายประทีป กีรติเรขา) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) อนุกรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) กรรมการผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสมัชชาคนจน (สคจ.) เข้าร่วมประชุมฯ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ (สตร. ศบช. สกถ. ส.กกภ.และ สฉช.) ครั้งที่ 14/2563 โดยศูนย์บริการประชาชนเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง รวมทั้งพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รองประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ได้เป็นประธานการประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ในพื้นที่จังหวัดระนอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รองประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายประทีป กีรติเรขา) อนุกรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 787 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 23031    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today