ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   

เนื้อหา   
  สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นประชาชน 1111 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
  สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นประชาชน 1111 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
  สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นประชาชน 1111 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
  สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นประชาชน 1111 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการประชาชนได้ให้การต้อนรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (นางรักชนก เกสรทอง) เเละคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล (นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร) ได้บรรยายเเนวทางการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เเละร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นายพันศักดิ์ เจริญ)ได้สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำชมจุดบริการประชาชน 1111  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน เเละจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวก เเละจุดเทียนให้กับประชาชนที่มาร่วม พิธีจุดเทียนมหามงคล 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงบวก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ และผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัfสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) เเละจิตอาสาพระราชทานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เเละวัดอนงคารามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เป็นประธานการสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน (National Strategy in Action: integrated implementation for THAIS) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ในฐานะ ป.ย.ป. 1 ได้น้เสนอผลงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวท้องทุกข์ให้มีระบบการติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ (Tracking System) สำหรับประชาชน และระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร (Dashboard) นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอนิทรรศการการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตาถาวงศ์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมบ้านห้วยทรายขาว เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การป้องกันมิให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรม และวิธีการบรรเทาของโรคออฟฟิศซินโดรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 19/2563 เพื่อติดตามการชำระหนี้ของสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ร่วมทั้งเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรประชุมสัญจรภาคเหนือ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์มีบุคลิกภาพการให้บริการประชาชนอย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการกิจกรรมดังกล่าวด้วย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะรวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง (นายยศวัฒน์ พัฒนธีระนันท์) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดมณฑลประสิทธิ์และโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และวัดทองจันทริการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนและเพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างถูกต้อง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 (นายวีระชาติ ผ่องโชติ) ผู้อำนวยการพิเศษ ประธานคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คณะที่ 2 ได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการขอระบบสาธารณูปโภคในเขตที่ดินของรัฐ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) และคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกฯ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณผาหัวสิงห์ ภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะรวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) ผู้แทนศูนย์บริการประชาชน (นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดพะยอมและโรงเรียนวัดพะยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม (วัดคลองขุด) และโรงเรียนศาลาพัน วัดเวฬุวันและโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 291 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 10594    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today