ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน   Icon  ข้อมูลหน่วยงาน Icon  ประวัติความเป็นมา  
  ประวัติความเป็นมา   
 
เนื้อหา   
 

 
  

 
             เมื่อปี พ.ศ. 2476 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง กรม พ.ศ. 2476 จัดตั้งสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นทบวงการเมืองมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง การแบ่งส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้มีสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการระดับกรม ปฏิบัติงานในภารกิจของนายกรัฐมนตรี และในสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการออกเป็นสองแผนก คือ


1. แผนกการเมือง
2. แผนกตรวจสอบเรื่องราว 

สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีขณะนั้น ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และแผนกตรวจสอบเรื่องราวได้พัฒนามาเป็นกองบริการประชาชน (กปช.) คำว่า กองบริการประชาชน หรือ กปช. ปรากฏเป็นครั้งแรกในเอกสารประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 กำหนดให้เป็นหน่วยงานระดับกองในสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี (สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีเดิม) มีหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 2 แผนก คือ

1. แผนกสอบสวนเรื่องราว
2. แผนกสวัสดิการสงเคราะห์

ต่อมาปี พ.ศ. 2509 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2509 แบ่งส่วนราชการในกองบริการประชาชนเพิ่มเป็น 3 แผนก คือ

1. แผนกสอบสวนเรื่องราว
2. แผนกสวัสดิการสงเคราะห์
3. แผนกแนะนำทางกฎหมายและประนอมข้อพิพาท

ปี พ.ศ. 2517 ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 กำหนดให้มีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง และจัดตั้งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นครั้งแรก มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรมทำหน้าที่รับผิดชอบราชการทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในการนี้ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2518 กำหนดให้กองบริการประชาชนเป็นหน่วยงานในสังกัด มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกองให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนขอความเป็นธรรม การร้องเรียนขอความช่วยเหลือของราษฎรที่ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนการให้คำแนะนำทางกฎหมายและการดำเนินคดีให้แก่ราษฎรที่มาขอความช่วยเหลือ 
โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายสอบสวนเรื่องราว
2. ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
3. ฝ่ายแนะนำทางกฎหมายและคดี

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2539 กองบริการประชาชนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการระดับที่สูงกว่ากอง ภายใต้ชื่อ ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.) สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2539 และมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ส่วนบริการประชาชน 1
2.1 ฝ่ายสอบสวนเรื่องราวและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.2 ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์และสาธารณูปการ

3. ส่วนบริการประชาชน 2
3.1 ฝ่ายแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดี
3.2 ฝ่ายเศรษฐกิจและการครองชีพ

4. ส่วนประสานมวลชนและประเมินผล
4.1 ฝ่ายประสานมวลชน
4.2 ฝ่ายประเมินผล
4.3 ฝ่ายประสานงานภูมิภาค ท้องถิ่น กับองค์กรประชาชน

ปัจจุบันภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ ศูนย์บริการประชาชนได้โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545

 อ่านต่อ

   อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4355    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today