ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2553 Icon ระบบฐานข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  ระบบฐานข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
ระบบฐานข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

       ระบบฐานข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการต่อยอดจากระบบฐานข้อมูลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ และระบบฐานข้อมูลการเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยขณะนี้ระบบฐานข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ได้พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดให้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2553 ทาง URL: www.southernrelief.opm.go.th/southerntracking
 

 
วัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้มีข้อมูลการติดตามการใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง มีข้อมูลในการกำหนดทิศทาง นโยบายการบริหารจัดการ การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ สามารถติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแนวทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานโครงการและแผนงาน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ออกแบบให้มีกระบวนการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เชิงภูมิสารสนเทศของโครงการต่างๆ และงบประมาณที่ใช้จ่ายของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2551    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today