ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2553 Icon การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง  
  การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง   
การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชน
ที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง 

     ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายน 2553 นั้น เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง ได้รับเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการฯ คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือว่า ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งรายชื่อผู้ประกอบการฯ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องในการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขอรับเงินช่วยเหลือซ้ำซ้อนของผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง ภายหลังจากระบบได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องและรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจัดส่งให้แก่คณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยฯ พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องและรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,096 ราย

 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2650    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today