ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์   

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 3654    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today