ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
  พันธกิจ/ยุทธศาสตร์   

               1. พัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

                  สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่

               2. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ /ระบบศูนย์กลางข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจ

                  ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ตามภารกิจ

                  ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างมาตรฐานข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ผู้เข้าเยี่ยมชม 3792    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today