ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ประวัติความเป็นมา  
  ประวัติความเป็นมา   
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2549 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)

 

ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2543 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2543 โดยเป็นหน่วยงานระดับส่วนงาน ชื่อ ศูนย์พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ สังกัดสำนักนโยบายและแผน กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ต่อมาในปี 2549 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความสำคัญมากขึ้น ตลอดจนศูนย์พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศได้รับมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลกลางจากรัฐบาล จึงได้มีการปรับโครงสร้างของศูนย์พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 จัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้น รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน              

 
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4184    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today