สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง Icon กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักนายกรัฐมนตรี  
  กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักนายกรัฐมนตรี   
  พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478
  พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534
  พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
  คำแปลพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ 2542
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ผู้เข้าเยี่ยมชม 10483    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today