สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon เอกสารเผยแพร่ Icon โครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561  
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561   
เนื้อหา   
   เอกสารบรรยายประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
1. การบรรยาย เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุม
3. การบรรยาย เรื่อง การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการ 1
    การบรรยาย เรื่อง การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการ 2
4. การบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้หลักภาษาไทย
5. การบรรยาย เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ 1
6. การบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7. การบรรยาย เรื่อง การรับ ส่ง เก็บรักษา และทำลายหนังสือประวัติศาสตร์
8. การบรรยาย เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
9. การบรรยาย เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ 2 (เรื่อง การประชุม)
    การบรรยาย เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ 2 (เรื่อง หลักการเขียนหนังสือราชการและบันทึก)
    การบรรยาย เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ 2 (ตัวอย่างหนังสือ)
10. คำถาม-คำตอบ ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2360    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today