สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง Icon การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
  การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย   
  รายงานการสรุปผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักนายกรัฐมนตรี
  การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561

  ผลการสอบถามความคิดเห็นร่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
            ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
             ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2101    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today