สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
เนื้อหา   
  สำนักกฎหมายและระเบียบกลางเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันพระ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้อำนวยการส่วนระเบียบกลาง (นางกฤตยา จันทรเกษ) สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งเป็นประโยชน์และได้รับความสนใจจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด สปน. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 ขึ้น ณ ห้องอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้อำนวยการส่วนระเบียบกลาง (นางกฤตยา จันทรเกษ) สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งเป็นประโยชน์และได้รับความสนใจจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด สปน. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก 
   เอกสารประกอบการบรรยาย
 อ่านต่อ
  นายวิริยะ  รามสมภพ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ่านต่อ
  สำนักกฎหมายและระเบียบกลางเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันพระ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 อ่านต่อ
  สำนักกฎหมายและระเบียบกลางเป็นเจ้าภาพกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป เนื่องในวันพระ ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายปกรณ์เกียรติ วาณิชวัฒนากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งเป็นบรรยายความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ และแนวทางการของบประมาณของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง อ่านต่อ
   
สำนักกฎหมายและระเบียบกลางเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันพระ วันที่ 5 กันยายน 2560 อ่านต่อ
  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง เครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง (นายธำรงค์  อรุณสันติเดชา) กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ได้เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ กัน อ่านต่อ
  นายวิริยะ รามสมภพ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง มอบหมายให้ นางสาววรรณพร นัยเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุทธรณ์การลงโทษ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าชมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต  โดยเป็นการนำเสนอชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี โดยการคัดเลือกชุมชนที่น้อมนำพระราชดำริ พระราชปณิธาน หลักการทรงงาน พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่และเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่น และประชาชนทั่วไปได้นำไปต่อยอดขยายผล ต่อไป  อ่านต่อ
  สำนักกฎหมายและระเบียบกลางเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันพระ วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 11 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2131    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today