สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon เอกสารเผยแพร่ Icon โครงการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นระเบียบกลางในความรับผิดชอบของสำนักนายกรัฐมนตรี  
  โครงการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นระเบียบกลางในความรับผิดชอบของสำนักนายกรัฐมนตรี   
เนื้อหา   
        PowerPoint ประกอบการสัมมนา วันที่ 23 ธันวาคม 2559
        ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
             ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
             เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดตามข้อ ๑๙ (๔) และ (๕) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
             เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดตามข้อ ๑๙ (๔) และ (๕) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
             เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2841    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today