สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
เนื้อหา   
  นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
 
 
 
            วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี (MayFair Ballroom C) ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
 
 
 
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. คณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ได้ประชุมพิจารณาการขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 ราย อ่านต่อ
 
 
 
  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2/2561 .ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่อยู่ใต้และการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 63 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 14633    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today