สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ Icon การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔  
  การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔   
     
       หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๖๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
            ดาวน์โหลดชุดแบบอักษรพระราชทานจุฬาภรณ์ลิขิต
ผู้เข้าเยี่ยมชม 924    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today