สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง Icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ   
หัวข้อย่อย   
        ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
        
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
        
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
        
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        ราชการไทยในยุค New Normal สื่อสารกันง่ายแค่ปลายนิ้ว 👆 

      
 
หนังสือเวียน
เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคผนวก ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และร่างภาคผนวก ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

          - หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๖๘๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี)
          -
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ส่วนราชการระดับกระทรวง)

          -
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๖๘๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง)
          -
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (จังหวัด ๗๖ จังหวัด)          
          -
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๖๘๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (กรุงเทพมหานคร)

          -
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๖๘๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เมืองพัทยา)       

        ภาคผนวก ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
        ภาคผนวก ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
        ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

     
       หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๖๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
            ดาวน์โหลดชุดแบบอักษรพระราชทานจุฬาภรณ์ลิขิต

จำนวนทั้งหมด 4 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 12420    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today