สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง Icon ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
 
เนื้อหา   
    นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.)
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุ201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
 
 
 
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี (MayFair Ballroom C) ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  อ่านต่อ
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2/2561 .ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่อยู่ใต้และการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย อ่านต่อ
  นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการรถราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการรถราชการ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวการจัดทำร่างระเบียบ  ว่าด้วยการอนุญาติให้ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานตามมาตรา 5 ของร่างพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตราฐานขั้นต่ำในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างน้อยรวม 5 ประเภท ได้แก่ 1.ยานพาหนะ 2. เครื่องมือสื่อสาร 3. อาคารสถานที่ 4. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และ 5. สิ่งสาธารณูปโภค อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิระชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง (นางสาวยุบล  ปกป้อง) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งตอบข้อซักถาม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 อ่านต่อ
  นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  อ่านต่อ

 
จำนวนทั้งหมด 63 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 14220    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today