สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
 
 
   สถิติการใช้งาน
 

            
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Icon การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ ครั้งที่ 3/2563 (17/11/2020)
   นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.)
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุ201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล  อ่านต่อ

Icon ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (5/3/2020)

Icon มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (5/3/2020)
ดูทั้งหมด...
   ข่าวกิจกรรม
Icon กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (21/10/2019)
 สำนักกฎหมายและระเบียบกลางเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันพระ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562  อ่านต่อ
Icon กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (7/1/2019)
 สำนักกฎหมายและระเบียบกลางเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันพระ วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  อ่านต่อ
Icon กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (2/10/2018)
 สำนักกฎหมายและระเบียบกลางเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ณ ลานหน้าเรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันพระ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   เรื่องน่ารู้
 การแต่งกายรูปถ่ายติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 แบบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
 การแต่งกายลูกจ้างประจำของส่วนราชการภายหลังเกษียณอายุราชการเพื่อใช้ในการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สื่อรณรงค์เผยแพร่การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 
 การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
 หลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา”
   เปิดบ้าน งตง.
 
Icon บทความที่ 10 ทรัพย์สินทางราชการ (27/4/2018)
Icon บทความที่ 9 การจัดทำฎีกาเบิกเงินและการเขียนเช็คสั่งจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1/2/2018)
Icon บทความที่ 8 การจัดจ้างขุดลอกลำน้ำ (1/2/2018)
ดูทั้งหมด...
   ผู้บริหาร- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 


   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           
        

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today