สำนักงานโฉนดชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม

   การติดตามการนดำเนินงานโฉนดชุมชน
   การตรวจสอบพื้นที่ที่ขอดำเนินงานโฉนดชุมชน
   ประชาสัมพันธ์ มี.ค.62
Picture
   ประชาสัมพันธ์ ก.พ. 62
   สถิติผู้เข้าชม
สำนักงานโฉนดชุมชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 283 4907  โทรสาร 02 283 4920 E-mail : oclt@opm.mail.go.th

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today