สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ Icon ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   

หัวข้อย่อย   

ในจังหวัดหนึ่งมีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
“ทปษ.ภาคประชาชน” 4 ด้าน
ด้านละไม่เกิน 3 คน

ด้านเศรษฐกิจ     ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านวิชาการ

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมีหน้าที่
(1) ให้คำปรึกษา ข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเด็นปัญหาในพื้นที่แก่ผู้ตรวจราชการ
     ในเรื่องที่ตรวจราชการ หรือตามที่ได้รับการประสานงาน

(2) เข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการตามที่ได้รับการประสานงาน

(3) นำนโยบาย และผลงานของหน่วยงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมการตรวจราชการ
      เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และแจ้งผลให้ผู้ตรวจราชการทราบด้วย

(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ตรวจราชการมอบหมายคุณสมบัติของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้


ด้านเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง แรงงาน อุตสาหกรรม
การเกษตร การพำณิชย์ การคมนาคม การท่องเที่ยว หรือการพลังงาน


ด้านสังคม
เกี่ยวกับสังคม สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ชุมชน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น


ด้านสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชำติ

ด้านวิชาการ

เกี่ยวกับการศึกษา กฎหมาย การวิจัย การบริหารจัดการ ความมั่นคง
การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการสื่อสาร


src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpgคู่มือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (รวมเล่ม)
-
หน้าปก
-
คำนำ
-
สารบัญ

  ๑.
กฎหมาย แนวความคิด และที่มาเกี่ยวกับนโยบายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  ๒.
เจตนารมณ์ของการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
  ๓.
ที่มาของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๔.
สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๕.
แนวทางการปฏิบัติงานที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
                                   ภาคผนวก
                                  ๖. ผังกระบวนงาน หน้า ๑๑ - ๑๔


ผลการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชภาคประชาชน ปี 2560

ผลการสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2554

ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1  
แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้านสังคม พิจิตร
 src=https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/grichin/new.jpg

เอกสารประกอบการสมัคร ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม)

1. ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม)
2. แผนการดำเนินการสรรหา ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม)
3. รายละเอียดการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม)
4. ใบสมัคร ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม)
5. แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม)
6. หนังสือรับรองผลงาน/ประสบการณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม) ของหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดเอกสารประกอบการสมัคร ทปษ.ฯ ภาคประชาชน เพิ่มเติม ครั้งที่
2

1ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
2. แผนการดำเนินการสรรหา ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
3. รายละเอียดการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
4. ใบสมัคร ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
5. แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
6. หนังสือรับรองผลงาน/ประสบการณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทปษ.ฯ ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ของหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดเอกสารประกอบการสมัครที่ปรึกษาฯภาคประชาชน ชุดที่ 1

 1. ประกาศรับสมัคร
 2. ใบสมัคร
 3. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
    ขอประเมิณใหม่นะ

          
ใครประมวณเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา

          
ข้อมูลประกันสังคม

          
กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ

          
ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง


จำนวนทั้งหมด 8 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 12004    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today