สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
เนื้อหา   
  บทสรุปผู้บริหาร ผลการติดตามการดำเนินโครงการ
"รับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ "
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 

  ข้อมูลและแนวทางประกอบการตรวจราชการ/การติดตามงาน
"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  ข้อมูลและแนวทางประกอบการตรวจติดตาม
"การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  ข้อมูลและแนวทางประกอบการตรวจติดตาม
"การอำนวยความเป็นธรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  ข้อมูลและแนวทางประกอบการตรวจติดตาม
"กองทุนบทบาทสตรี"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนทั้งหมด 6 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1306    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today