สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ข้อมูลพื้นฐานด้านการตรวจราชการ Icon เอกสารงานวิจัยด้านการตรวจราชการ  
  เอกสารงานวิจัยด้านการตรวจราชการ   
 
หัวข้อย่อย   
  เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจราชการไทย
The development of the Thai Public Inspevtor system
โดย นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๖๐ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
จำนวน ๗๔ หน้า
  รายงานวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ ระยะที่ ๑
(วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ)
 
โดย สถาบันพระปกเกล้า
พฤษภาคม ๒๕๖๐

  ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารการตรวจราชการของประเทศไทย กรณีศึกษา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Development of Inspection Management System in Thailand: The case study of Office of the Permanent Secretary, the Prime Minister's Office
โดย นายสุพจน์ ทรายแก้ว
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตุลาคม ๒๕๕
จำนวน ๓๓๗ หน้า
 
คู่มือมาตรฐานการตรวจราชการแบบบูรณาการ
(โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ)
โดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กันยายน ๒๕๕๐
  งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ
Improving Inspection System and Enhancing Performance of Inspectors General in the Thai Public Sector
โดย นายทศพร ศิริสัมพันธ์
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
(เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๖)
  รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ และ คณะ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
พ.ศ. ๒๕๔๓
  รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกของการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ และ คณะ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
พ.ศ. ๒๕๔๓
  เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง การตรวจราชการกลไกสำคัญในการบริหารงานของรัฐ
โดย นายอาลัย อิงคะวณิช รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๔
วิทยาลัยป้องกันราชกานาจักร รุ่นที่ ๓๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔
จำนวน ๑๑๖ หน้า
  คู่มือการปฏิบัติงานของกองตรวจและสืบสวน พ.ศ. ๒๕๒๕
โดย กองตรวจและสืบสวน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕
จำนวน ๑๘๙ หน้า
  วิทยานิพนธ์ เรื่อง การตรวจงานบริหารทั่วไปในหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๖
โดย นายอโนทัย สิงคาลวณิช
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๑๖
จำนวน ๒๘๙ หน้า
  เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง กิจกรรมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
โดย พันเอก ประเสริฐ ชาตินักรบ
ปีการศึกษา ๒๕๐๖ - ๒๕๐๗
จำนวน ๑๖๐ หน้า

จำนวนทั้งหมด 11 ย่อหน้า  หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4160    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today