สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ Icon สำนักตรวจราชการ  
  สำนักตรวจราชการ   
 
หัวข้อย่อย   

สำนักตรวจราชการ

            สำนักตรวจราชการเป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน ซึ่งมีวิวัฒนาการมาตามลำดับตั้งแต่เมื่อครั้งที่โอนกรมตรวจราชการแผ่นดินมาเป็นงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2503 มีหน้าที่ในการปฏิบัติราชการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นสำนักตรวจราชการดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการนั้น มีหน่วยงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ชัดเจน  2  หน่วยงาน  คือ  กองตรวจและสืบสวน และ กองประมวลและวิจัย ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น กองวิเคราะห์และประสานการตรวจ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2540 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดอีกครั้งหนึ่ง และได้รวมกองตรวจและสืบสวนกับกองวิเคราะห์และประสานการตรวจเข้าด้วยกัน และตั้งเป็น “สำนักตรวจราชการ” โดยพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 ดังที่ปรากฏในปัจจุบันนี้


 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจราชการ
1. จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
2. เป็นศูนย์ประสานการตรวจราชการ ประสานแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
   ของผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม
3. ตรวจ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงาน
4. ช่วยเหลือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและติดตามผล
   การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล และดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
   รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5. พัฒนาการตรวจราชการ รวมทั้งการสร้างระบบสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
   สำนักนายกรัฐมนตรีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

7. ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    
   จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4991    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today