Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center   Icon  Report of PSC Icon รายงานเรื่องร้องทุกข์รายไตรมาส  
  รายงานเรื่องร้องทุกข์รายไตรมาส   
 
description   
 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
 

Number All 9 description Page   [ 1 ]  
Visitors 3162    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today