Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon Protest at Government House.  
  Protest at Government House.   
Content   
  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 กลุ่มอาชีพนักดนตรีอิสระ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ผ่อนผันผู้ประกอบอาชีพนักดนตรีสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้คลี่คลายแล้ว More...
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ปราบปรามและจับกุมการพนันทุกรูปแบบ โดยขอตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับขอให้ตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันผิดกฎหมาย และเพิ่มมาตรการป้องปรามผู้เล่นการพนัน  More...
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ และกลุ่มเปราะบางอย่างถ้วนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด -19)  More...
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหากรณีกรมศิลปากรประกาศกำหนดเขตโบราณสถานเมืองพิมายตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทับซ้อนที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ More...
  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 กลุ่มผู้เลี้ยงช้างชาติพันธ์กะเหรี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าอาหาร และเวชภัณฑ์ในการดูแลช้าง กับขอให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเลี้ยงช้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) More...
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ขอให้ยกเลิกแผนการจ้างเอกชนมาเดินรถ จำนวน 1,500 คัน ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุง)  More...
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) และผู้อำนวยการ ส่วนประสานมวลชลและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน รับมอบเจลแอลกอฮฮล์ล้างมือจากผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 More...
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 สหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา More...
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สมาพันธ์ผู้รับบำเหน็จรายเดือนแห่งประเทศไทย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกษียณอายุราชการ  More...
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่โดยการขยายอายุแท็กซี่  More...
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ชมรมผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  More...
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยผ่อนคลายให้สถานรับเลี้ยงเด็ก/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศสามารถเปิดดำเนินการกิจการได้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลดลง  More...
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใน สอศ. ไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการได้ More...
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย และกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และขอให้ช่วยเหลือเยียวยาแรงงานทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) More...
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) และเครือข่ายไฟฟ้า ประปา และยาเพื่อชาติประชาชน (คฟปย.) จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการพิจารณาให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTTP) และเสนอให้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจ More...
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกรพิจารณาจำหน่ายหนี้สูญให้แก่ลูกหนี้สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัญญาซื้อขายปุ๋ยโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปีการผลิต 2544 – 2547 เนื่องจากลูกหนี้มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มผู้เช่าพื้นที่อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และอาคารเมอคิวรี่วิลล์ จำนวน 12 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้งดเว้นการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในพื้นที่เช่าอาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และอาคารเมอคิวรี่วิลล์ ในขณะปิดกิจการชั่วคราวเพื่อสนับสนุนนโยบายการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  More...
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  More...
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ค้า และนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขอให้พิจารณาเปิดจุดผ่อนผันเดิมชั่วคราวเพื่อให้ผู้ค้าสามารถประกอบการค้าได้  More...
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  More...
All 1721 Paragraph Page   [ << <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>  ... ]  
Visitors 40976    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today