Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon  News  
  News   
Content   
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (นายประเทศ ศรีชมภู) มาบรรยายให้ความรู้ และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นประธานเปิดโครงการ More...
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ อำเภอกาญจดิษฐ์ และอำเภอพูนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี More...
  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ อำเภอปะทิว และอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร More...
  เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการข่าวที่ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้มอบแนวทางการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยยึดประชาชน เป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้ยึดหลักธรรมในการทำงาน More...
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) และศูนย์บริการประชาชนได้ ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ Contact Point ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริการประชาชน ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และการปรับปรุงประสบการณ์ในการให้บริการต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย More...
  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการลักลอบขุดดินในเขต ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี More...
  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธานในพิธี เปิดนิทรรศการ โครงการ “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยุคดิจิทัล” (Digital OPM) โดยมีศูนย์บริการประชาชนร่วมจัดนิทรรศการ ณ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์บริการประชาชน ได้จัดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “การแก้ไขปัญหาที่ดินในมิติของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ในการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยวิทยากร จากสำนักงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ More...
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอก วิลาศ อรุณศรี) และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (กาดซอกจ่า) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทาง มายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ..... ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร More...
  เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ประธานการประชุม พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาข้องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการขุดทรายในพื้นที่อำเภอปาย และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน More...
  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน “1111 สัญจร รับเรื่องร้องทุกข์ เทศกาลปีใหม่” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2 และถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) More...
  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ณ หอประชุมอู่ทอง ที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามหลักธรรมาภิบาล” โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และมีผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนประชาชนใน 4 อำเภอ คืออำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี More...
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการขออนุญาตประทานบัตรเมืองหิน ในพื้นที่เขาโต๊ะตรัง และภูเขาบังใบ จังหวัดสตูล More...
  เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี More...
  เมื่อวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
All 301 Paragraph Page   [ << <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>  ... ]  
Visitors 17516    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today