Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon  News  
  News   
Content   
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องทุกข์ ในคราวนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561  More...
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแผ่นแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  More...
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2 /2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการที่เป็นส่วนราชการ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รวมทั้ง ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ จำนวน 8 คณะ รวมจำนวน 120 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นปัญหากรณีเร่งด่วน  More...
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ กำหนดการ และขั้นตอนปฏิบัติในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมทั้งการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำและเรือลอกตะกอน (ดูดเลน) บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  More...
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  More...
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน (นายสาธิต สุทธิเสริม) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ วัดกระเฉท อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ และพบประชาชน More...
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการซ่อมแซม และก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำตาย ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดกระบี่  More...
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ได้นำพลเอก ศิวะ ภระมรทัตศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) และกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาล และโดยรอบ  More...
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมกับข้าราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาล นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  More...
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ได้เป็นวิทยากรบรรยาย “แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน” ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จำนวนประมาณ 250 คน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร More...
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เเละเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เเละจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชนเเละประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการ เเละประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ More...
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 กรณีการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และกรณีนายบุญช่วย ไชยภา ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค – กระบือพันธุ์เนื้อ เพื่อสมาชิกเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร More...
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ วัดระฆังทอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในคราวที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาซะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  More...
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในฐานะประธานในที่ประชุม และนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน โดยศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยมีผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (Chief Complaints Executive Officer : CCEO) และร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (MOU) More...
  เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชนและประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ในคราวเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ More...
  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจาก 20 กระทรวง รวมถึง กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวนประมาณ 60 คน ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี More...
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) และศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 “ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริการประชาชน” ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ More...
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทาง ไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่อง ร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
All 301 Paragraph Page   [ << <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
Visitors 17515    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today