Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon Protest at Government House.  
  Protest at Government House.   
Content   
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มรักษ์สันติ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน  More...
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสภาพลเมืองเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติ (สพช.) จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขออนุญาตส่งโครงการ " วิสาหกิจชุมชนร่วมใจสร้างชาติ " เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ตามที่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเปิดป้าย " หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย เรารักประเทศไทย ร่วมใจสร้างชาติ " ในโอกาสครั้งนี้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายจำนวน 6 จังหวัด รวม 44 วิสาหกิจ มีความพร้อมเข้าร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล " เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สืบไป  More...
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ปัญหาการขาดแคลนครู หรือผู้สอนชาวต่างประเทศและปัญหาการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เนื่องจากสถานศึกษาได้รับผลกระทบและขาดแคลนครูหรือผู้สอนชาวต่างประเทศ  More...
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กลุ่มคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง และเครือข่ายนิสิตจุฬาฯ ปกป้องศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ทบทวนคำสั่งและระงับการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม เนื่องจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านซึ่งการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิมจะส่งผลกระทบทางด้านสถาปัตยกรรมคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ชุมชน ตลอดจนเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  More...
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่มแนวร่วมนวชีวิน New Life Network จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ ประตู 1 เพื่อขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการดำรงชีพปากท้องของประชาชน และจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน กับขอให้กำหนดแนวทางมาตรการช่วยประชาชนที่ตกงาน  More...
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจและผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดระยอง จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกข้อกำหนดตามมาตรา 9 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ที่ยกเว้นให้แขกของรัฐบาลบุคคลในคณะฑูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศไม่ต้องกักตัว 14 วัน ตามเกณฑ์การเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19  More...
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายประชาชนเขียนอนาคตประเทศ และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการพิจารณาให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ More...
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จำนวน 250 คน ได้เดินทางมาบริเวณประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณารับรองร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติฉบับที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอเพื่อให้กระบวนการพิจารณากฎหมายดำเนินการตามกลไกของรัฐสภา และเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองที่หาเสียงว่าจะทำเรื่องบำนาญประชาชนออกมาเสนอร่างกฎหมายประกบคู่กับร่างของภาคประชาชน  More...
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กลุ่มองค์การคริสตจักรเพนเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอรับการสนับสนุนการก่อตั้งองค์การศาสนาคริสตนิกายเพนเทคอสต์ลาหู่กับขอให้กรมการศาสนาให้การรับรององค์การคริสตจักรเพนเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย เพื่อจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐต่อไป  More...
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้คัดเลือกบุคลากรสายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช สังกัดกระทรวงสาธารณสุขบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว  More...
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเยาวชน ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้สนับสนุนการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น More...
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ผ่อนผันกิจกรรมชนไก่กลับมาจัดกิจกรรมได้ตามปกติ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้ผ่อนคลายลง  More...
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กลุ่มประชาพิทักษ์ หัวหิน จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้จัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร More...
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ราษฎรชุมชนไทรคู่ กม. 11 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานสำหรับสัญจรของรถจักรยานยนต์จากฝั่งชุมชนไทรคู่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปยังฝั่งถนนกำแพงเพชร 2 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  More...
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กลุ่มผู้ประกันตน จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 39 และ 40 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกับขอให้พิจารณานำเงินทุนชราภาพมาใช้ก่อนอย่างน้อยร้อยละ 30 – 50 ของสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) More...
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้กรมบังคับคดีชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) More...
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอขอบคุณรัฐบาลกรณีแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติไปได้  More...
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ชมรมเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  More...
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ชมรมพี่น้องจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในตลาดนัดจตุจักร เนื่องจากเห็นว่ากรุงเทพมหานครไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2539 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องตลาด พ.ศ. 2546  More...
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กลุ่มชาวบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตำบลบ้านเก่า (บ้านพุน้ำร้อน) และตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  More...
All 1721 Paragraph Page   [ << <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
Visitors 40975    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today