Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon Protest at Government House.  
  Protest at Government House.   
Content   
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 More...
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย จำนวน 150 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือและเยียวยากรณีพนักงานบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และพนักงานในสนามบินถูกเลิกจ้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) More...
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำ 5 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กรณีการห้ามชาวประมงหาปลาตามริมแม่น้ำมูลโดยแจ้งว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายประมง  More...
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มผู้พักอาศัยและทำมาหากินริมชายเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มชาวบ้านริมทางรถไฟหัวหิน จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า 84 ของกรมป่าไม้ บริเวณเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีให้บริษัท หัวหินพัฒนาที่ดิน จำกัด เช่าพ... ดูเพิ่มเติม More...
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ชมรมตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 More...
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนระหว่างรอการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถกู้เงินของตนเองได้ร้อยละ 30 – 50 ของเงินสมทบชราภาพ More...
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 4 มาตรา 12 วรรคสอง และมาตรา 48 เตวีสติ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความมั่นคงในการบริหารราชการ More...
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 กลุ่มลูกหนี้ ธ.ก.ส. ตลาดน้ำมหานคร จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีได้รับความเดือดร้อนจากการถูกฟ้องดำเนิดคดีในฐานะผู้ค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร More...
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 กลุ่มอดีตนักบินของสายการบินนกแอร์ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีถูกบริษัทสายการบินเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง More...
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 กลุ่มกำนันตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 4 มาตรา 12 และมาตรา 48 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความมั่นคงในการบริหารราชการ กับขอให้มีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน More...
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 กลุ่มทางสายใหม่ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอแนวทางการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อยเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ค้าสลาก More...
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 กลุ่มผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ซื้อขายทองคำ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพี่อขอความช่วยเหลือกรณีถูกหลอกให้ซื้อทองคำผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก โดยผู้ขายโฆษณาชักชวนให้ซื้อทองคำในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเมื่อได้มีการไปยังผู้ขายโอนเงินหากแต่ไม่ได้รับทองคำตามที่ตกลงซื้อขายไว้ More...
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เครือข่ายเกษตรกรรักสันติ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการโคเนื้อโคขุนสร้างชาติ More...
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สหภาพและเครือข่ายองค์กรคนพิการผู้ค้าสลาก จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่สหภาพและเครือข่ายองค์กรคนพิการผู้ค้าสลาก More...
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มผู้ได้รับความสียหายจากการซื้อสินค้าออนไลน์ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกหลอกให้ลงทุนจำหน่ายสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กเพจ “ชุดนอน by shopping” More...
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่โดยขอให้ต่ออายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี และให้ยกเลิกแท็กซี่โอเคกับขอให้ยกเลิกประกาศกฎหมายให้รถป้ายดำวิ่งรับจ้างแข่งกับรถแท็กซี่ป้ายเหลือง More...
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 กลุ่มราษฎรบ้านบ่อน้ำผุด ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ More...
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ 85/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค. จำนวน 961 คน More...
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้เร่งรัดดำเนินคดีเหมืองทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) More...
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เครือข่ายรถยนต์มือสองรวมไทยสร้างชาติ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี และขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) More...
All 1721 Paragraph Page   [ << <  0  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  ... ]  
Visitors 40974    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today