Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon Protest at Government House.  
  Protest at Government House.   
Content   
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ชมรมพี่น้องจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับใช้จอดรถยนต์ของผู้ไปใช้บริการตลาดนัดจตุจักรตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 More...
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กลุ่มชมรมปลากะตัก อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการกำหนดวิธีทำการประมง การกำหนดอาณาเขตทำการประมง และการปราบปรามพร้อมจับกุมผู้ประกอบการด้านประมง และผู้ประกอบอาชีพประมง (จับปลากะตักกลางวัน) ในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา More...
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มประชาพิทักษ์ หัวหิน จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงเศรษฐกิจ More...
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) และผู้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) More...
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นแถลงการณ์เรื่อง “หยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่างสร้างทางออกให้ประเทศไทย” More...
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบ 151 องค์กรผู้บริโภคที่ขอจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ว่าเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันยื่นแจ้งขอจดทะเบียนผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ More...
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพรายละ 150,000 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย More...
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มร่วมใจรักพิทักษ์สามัคคี จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ กับขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล และอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก จังหวัดศรีสะเกษ More...
  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เครือข่างองค์กรผู้บริโภค จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ประกาศจัดตั้ง “สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย” ในราชกิจจานุเบกษาและในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 More...
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้หน่วยงานที่ถือหุ้นใหญ่ และโครงการของรัฐใช้สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศ  More...
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มชมรมคนไม่ทนต่อการทุจริตและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป กลุ่มชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีชี้มูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด More...
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ปรับเพิ่มเงินสวัสดิการคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ  More...
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชมรมสถานพยาบาลบัตรทองเขต กทม. และผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเลิกสัญญาให้บริการสาธารณสุขกับหน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 190 แห่ง More...
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 10 คน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบ “หาบเร่ – แผงลอย” เพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน โดยยกเลิกพื้นที่จุดผ่อนผัน กับผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอยทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 600 จุด เป็นเหตุทำให้กลุ่มผู้ค้าฯ ได้รับความเดือดร้อน More...
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) เป็นเหตุทำให้ผู้ประกอบการปางช้างและแคมป์ช้างถูกเลิกจ้างงาน  More...
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้เดินทางมายื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้แทนรัฐบาลในการรับข้อเรียกร้องของเครือข่าย More...
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า รุ่น CX 5 จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีซื้อรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า รุ่น CX 5 และมาสด้า 2 มีปัญหาด้านเครื่องยนต์ชำรุดหากแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด More...
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นประธานประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) และผู้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วม More...
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีเหมืองทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) More...
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) และเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ (คกช.) จำนวน 1,500 คน ได้เดินทางมาบริเวณประตู 5 เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และขอให้ทบทวนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 373/2562 ลงวันที่ 17 ธันวามคม 2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน และสภาประชาชน 4 ภาค เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยรวม More...
All 1721 Paragraph Page   [ << <  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  ... ]  
Visitors 40973    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today