Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon  News  
  News   
Content   
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง และโรงเรียนวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร โดยผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง(นางสาวยุพาภรณ์ บุญรอด) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (นางเสาวนีย์ ปิ่นชุมพลแสง) ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี  More...
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเปรมประชา และโรงเรียนวัดเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเปรมประชา โดยมีพระมหาสมชาย สนฺติกโร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเปรมประชา เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดเปรมประชากร  More...
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมหารือติดตามการแก้ไขของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีชุมชนลำเลียงหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขอให้เร่งรัดการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและนำพื้นที่ส่วนที่เหลือมาออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎร More...
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเปรมประชากร และโรงเรียนวัดเปรมปรีชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสุรีย์พร รามสมภพ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเปรมประชากร  More...
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม) และโรงเรียนวัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี ) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น (นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเทวสุนทร โดยมีพระครูโฆสิตบุญญากร เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดเทวสุนทร  More...
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดสุคันธาราม และโรงเรียนสุโขทัย กรุงเทพมหานคร โดยที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางเพลินพิศ โพธิสัตย์) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบิตการต่อต้านการทุจริต (นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย) ผู้แทนผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑ ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดสุคันธาราม โดยมีพระครูมงคลวิลาส (เดชาธร ปริยตฺติธโร) เจ้าอาวาสวัดสุคันธาราม เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนสุโขทัย  More...
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดเชียงรากน้อย และโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดเชียงรากน้อย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย  More...
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย ณ วัดรังสิต และโรงเรียนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดรังสิต โดยมีพระปลัดบุญล้อม ยุตฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดรังสิต เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดรังสิตนางเสาวนีย์ ดาบทอง  More...
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง และโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีนักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดดอนเมือง โดยมีพระปริยัติโศภณ เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง เจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ เป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ภูมี รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ นางสาวเอื้อมพร ใจใหญ่ รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป นายสุพจน์ จ้อยสูงเนิน รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคลากร เป็นผู้รับมอบซึ่งวัดและโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป More...
  เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดน้อยนพคุณ และโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดน้อยนพคุณ โดยมีพระครูปลัดโกมินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณเป็นผู้รับถวาย และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โดยมี นางลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เป็นผู้รับมอบซึ่งวัดและโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป More...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดประชาระบือธรรม และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี ) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ(นายนพพร บุญแก้ว) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา) ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน (นางสาวอัญชนา สาเรือง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดประชาระบือธรรม และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดโสมนัส และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป More...
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร โรงเรียนวัดโสมนัส และโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (นายนพพร บุญแก้ว) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้มีการถวายถังรองรับขยะให้วัดโสมนัสราชวรวิหาร และมอบถังรองรับขยะให้โรงเรียนวัดโสมนัส และโรงเรียนราชวินิต มัธยม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป More...
  เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ) นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ สปน. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตราย และได้ถวายถังรองรับขยะให้ทางวัดโดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.9 ) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นผู้รับถวาย และได้มอบถังรองรับขยะให้กับโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรด้วย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 40 แห่ง ได้แก่ วัด จำนวน 24 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 16 แห่ง เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และนำองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมด้วยนายอิทธิพล ช่างกลึงดีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กรณีการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น More...
  วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์) ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ประมาณ 180 คน ประกอบด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ) ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่และสมาชิกในฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ห่มดินด้วยวัสดุธรรมชาติปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบบริเวณโคกและหนองจำนวน 20,000 ต้น More...
  เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนร่วมกับกระทรวงการคลัง ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมทั้งสิ้น 185 รายและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการชดเชยรายได้ฯ รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง  More...
    More...
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (พันเอก พงศ์วิชญ์ คงทน) พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 โดยมีผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนให้การต้อนรับ  More...
  เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 พร้อมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวักกาญจนบุรี  More...
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พบปะตัวแทนภาคประชาชน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนประชาชนและชุมนุม และตัวแทนผู้ประกอบการอิสระ ในเวที “นายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาจากประชาชน” โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เข้าร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นการพูดคุยสะท้อนปัญหาโดยตรง เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำไปขับเคลื่อน แก้ไข ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มต่างๆ More...
All 301 Paragraph Page   [ << <  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  ... ]  
Visitors 17514    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today