Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon Protest at Government House.  
  Protest at Government House.   
Content   
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มกรีนพีซ ประเทศไทย (Greenpeace) จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อทำกิจกรรม “พอกันที ขออากาศดีคืนมา” เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ขอให้แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน More...
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาโรคระบาดในโคนม โดยโคนมมีแผลเปื่อยที่บริเวณปากและเท้าเปื่อย เป็นเหตุทำให้โคนมล้มตายกว่า 70 ตัว และป่วยกว่า 1,700 ตัว More...
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. ขอให้คัดเลือกผู้ค้าในแต่ละพื้นที่นำร่องจากผู้ค้ารายเดิมก่อน สำหรับผู้ค้ารายใหม่ให้ใช้วิธีจับสลาก 2. ขอคืนพื้นที่ตั้งจุดค้าขายบริเวณตลาดโพธิ์สามต้น และตลาดคลองถมโดยจัดทำในรูปแบบถนนคนเดิน Walking Street More...
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกคำสั่งย้ายบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยขอให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังเดิม เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของนักเรียน More...
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิสูจน์สิทธิที่ดินบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระประกาศแนวเขตที่ดินทับซ้อนที่ดินทำกินของราษฎร กับขอให้แก้ไขปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งทรัพย์สินของราษฎร More...
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด More...
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กลุ่มแพเรือ – แพและท่องเที่ยวชุมชนบ้านมาบกราด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอใช้พื้นที่เขื่อนลำแซะประกอบกิจการแพท่องเที่ยวเพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ More...
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ชมรมตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 100 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกคำสั่งย้ายบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และขอให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังเดิม เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของนักเรียน  More...
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเร่งด่วน เนื่องจากก่อให้เกิดวิกฤตคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน More...
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มแอดมินเพจเชียร์ลุง จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อมอบการ์ดข้อความของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินเชียร์ลุง วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนลุมพินี เพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย โดยขอให้เปิดรับคนพิการลงทะเบียนในระบบซื้อ – จอง ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มเติม More...
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาโรคระบาดในโคนม โดยโคนมมีแผลเปื่อยที่บริเวณปากและเท้าเป็นเหตุทำให้โคนมล้มตายกว่า 70 ตัว และป่วยกว่า 1,700 ตัว More...
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ สโมสรรถไฟ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องจากประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสหกรณ์ สมาชิก และสหกรณ์เจ้าหนี้ รวมทั้ง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์  More...
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้แทนบริษัท SITC Container Lines (Thailand) จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาสินค้าพลาสติกที่ต้องห้ามนำเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทยตกค้างที่ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง โดยขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือนำพลาสติกกลับคืนไปยังประเทศต้นทางกับขอให้ภาครัฐยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  More...
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 กลุ่มพลังสามัคคีสตรีสองแผ่นดิน จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลการพิจารณา กรณียื่นคำขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ต่อนายทะเบียนกลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 หากเเต่ยังไม่มีผลความคืบหน้าเเต่อย่างใด More...
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ให้ดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก More...
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้จัดตั้งสถานีวิทยุชมรมคนพิการวังเหนือเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคนพิการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง  More...
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหากรณีผู้ค้าหาบแร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผล กระทบจากนโยบายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน โดยขอให้ขยายระยะเวลาทำการค้าบริเวณถนนข้าวสาร More...
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายสตรี 4 ภาค มูลนิธิพิทักษ์สตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง และมูลนิธิชุมชนไท จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เนื่องใน “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” ซึ่งตรงกับวันที่25 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยขอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง  More...
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้ง 4 ภาค More...
All 1721 Paragraph Page   [ << <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>  ... ]  
Visitors 40970    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today