Public Service Center
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon Public Service Center Icon  News  
  News   
Content   
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรอ้างว่าเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ กรมราชทัณฑ์ รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร ครั้งที่ 1/2560 More...
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารราชการกรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสระมรกต ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน More...
  ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทางใหม่ PSC 1111 Mobile Application ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 3 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายไพโรจน์ อาจรักษา) เป็นประธาน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายจิตวัฒน์ วิกสิต) ให้การต้อนรับ More...
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้เดินทางไปติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้พิจารณาหามาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานบำบัด ผู้ติดยาเสพติดของมูลนิธิพระครูประดิษฐ์วรการ (วัดไม้เสียบ) อำเภอชะอวด More...
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการ รับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทางใหม่ PSC 1111 Mobile Application ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 4 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธาน และมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์) ให้การต้อนรับ More...
  เมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ และ พ.ต.ท.ชินโชติ พุฒิวรรธธดา ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนร้องเรียนว่าการก่อสร้างฝายของบริษัท พี.เอ็ม.กรุ๊ป เรียลเอสเตท จำกัด รุกล้ำลำรางสาธารณะ และที่ดินของชาวบ้าน และจัดประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ คณะที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี More...
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 3/60 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) เป็นประธาน More...
  ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทางใหม่ PSC 1111 Mobile Appilcation ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 18 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) เป็นประธาน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายบรรลือ สง่าจิตร) ให้การต้อนรับ More...
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการประชาขนได้จัดการแถลงข่าวเปิดคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธาน พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) โดยความร่ามมือจากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมบังคับคดี มาให้คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “หนี้นอกระบบเป็นศูนย์” More...
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทาง ไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่อง ร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ “การศึกษาแนวทางการจัดการปัญหา เรื่องร้องทุกข์ของประชุม : กรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านเสียงและการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งศูนย์บริการประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อนำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในเชิงนโยบายต่อไป More...
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคมม 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว ณ พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นผู้นำกล่าวคำแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต More...
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) เป็นประธาน More...
  เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤษ์) ประธานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อมอบนโยบายในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ และตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่26 มกราคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี More...
  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน More...
  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมหารือเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและตรวจเยี่ยมราษฎรจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย (นายสุวิทย์ คำดี) เป็นประธาน More...
  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศรีสกล โรงแรม เดอะมาเจสติคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนส่วนราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) รักษาการในตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน More...
All 301 Paragraph Page   [ << <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>  ... ]  
Visitors 17513    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today