Agencies within The Office of the Permanent Secretary Icon ศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Icon เรื่องอื่น ๆ อาทิ การร้องขอของประชาชน และการดำเนินการ แผนการดำเนินการของหน่วยงาน  
  เรื่องอื่น ๆ อาทิ การร้องขอของประชาชน และการดำเนินการ แผนการดำเนินการของหน่วยงาน   
Visitors 1967    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today